Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

diirtymind
9684 c2c3
Reposted fromnazarena nazarena viaxmonroex xmonroex
diirtymind
9274 01b6
Reposted frommisza misza vialexxie lexxie
diirtymind
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamhsa mhsa
diirtymind
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa
diirtymind
4760 ad7d 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
diirtymind
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vialaluna laluna
diirtymind
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
diirtymind
6948 7107 500
Reposted fromgrobson grobson vialexxie lexxie
diirtymind
Reposted fromAgnya Agnya vialaluna laluna

January 27 2015

7965 2da3 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viapuszka puszka
diirtymind
0668 d11d
Reposted fromcalifornia-love california-love viablondi blondi
diirtymind
1562 6336
Reposted fromfor-witches for-witches viablondi blondi

January 19 2015

8461 9d51

January 09 2015

diirtymind
0032 4c2a
Reposted fromczejen666 czejen666 viablondi blondi

January 05 2015

diirtymind

December 20 2014

diirtymind
5915 d553
Reposted fromrof rof viablondi blondi
diirtymind
9069 5691 500
20th Woodstock Festival 2014 // Kostrzyn na Odrą // fot. Dawid "Bilans" Galiński // facebook.com/bilans.photo
Reposted frombilans bilans viablondi blondi

October 16 2014

diirtymind
0897 8977
diirtymind
5374 0806
Reposted fromgentleness gentleness viasavor savor

September 20 2014

diirtymind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl